OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring

Sygesikring i Tyskland

I Tyskland er der en generel sygesikringspligt for alle.

I Tyskland har man en lovpligtig sygeforsikring (Krankenversicherung) hvor alle arbejdstagere, der tjener mindre end et vist beløb som kaldes Jahresarbeitsentgeltgrenze (JEG), er pligtforsikret. De aktuelle satser og beløbsgrænser finder man und ”Satser og Tal”.

I Tyskland er bidraget til sygesikringen afhængig af ens indkomst.
De aktuelle bidragssatser finder man under ”Satser og Tal”.

Bidrag beregnes dog kun ud fra et maksimalt beløb som fastlægges hvert år på nyt. Bidraget bliver fratrukket bruttolønnen af arbejdsgiveren. Bidraget beregnes dog kun maksimal af et beløb, der kaldes ”Beitragsbemessungsgrenze” (”bidrags-beregnings-grænse”, satsen finder man under ”Satser og Tal”).

I Tyskland er der valgfrihed mellem de forskellige lovpligtige sygekasser.
Når årslønnen ligger over det årlige ”Jahresarbeitsentgeltgrenze” skal man vælge, om man vil fortsætte med en frivillig forsikring hos den lovpligtige forsikring eller tegne en privat forsikring. 

Den lovpligtige sygekasse udsteder et sygesikringskort, som man benytter sig af i Tyskland. I de fleste tilfælde er dette kort også samtidig ”det blå kort”, altså EHIC (European Health Insurance Card).

Er man privat forsikret, få man ikke noget kort. Privat betalende patienter få en regning, som de så betaler. De afregner bagefter med deres forsikringsselskab. På private regninger i Tyskland afregnes betydelig højere satser end til den lovpligtige sygekasse. 

Næsten alle læger eller sygehuse i Tyskland afregner privat eller lovpligtig, afhængig af patienten.

I Tyskland må alle vælge deres læge frit, det gælder også speciallægerne, som man kan besøge uden henvisning.

Sygesikring for grænsependlere til Tyskland

Som grænsependler med bopæl i DK er du forsikret i Tyskland.

Grænsependler med bopæl i DK skal aflevere en blanket E 106 (PD S 1), som udstedes af den tyske, lovpligtige sygekasse.
På formularen bekræftes, at man er socialforsikret i Tyskland. På grund af denne attest få man naturalydelser i Danmark. Man kan benytte sig af det danske system, som om man var forsikret i Danmark.

Ved sygdom skal arbejdsgiveren og sygekassen inden 3 dage forelægges en lægeerklæring.
Undlader man dette, mister man retten til sygedagpenge fra sygekassen. I det tilfælde er det nemmere, at henvende sig til en tysk læge.

Arbejdsgiveren betaler fuld løn i de første 6 uger.

Derefter fortsættes udbetalingen af de sociale myndigheder (Krankenkasse). Sygedagpengene udgør 70 % af den opnåede gennemsnitlige bruttoarbejdsløn over de sidste 12 måneder, men kan ikke overstige 90 % af nettolønnen. 

Danske pendlere få et almindeligt sygesikringskort, ofte kombineret med det blå kort (EHIC). Det tyske kort gælder kun i Tyskland, det blå gælder hverken i Tyskland eller Danmark. På grund af deres blanket E 106 (PD S 1), som kun udstedes til lovpligtig forsikrede, kan man benytte sig af systemet i Danmark, som man kender det. Den danske kommune yder alle naturalydelser, men ikke pengeydelser.

OBS: Der findes nogle pendlere, der har besluttet sig ikke at være forsikret i Tyskland fordi deres løn var til tiden over den ”Jahresarbeitsentgeltgrenze”.

Disse pendlere skal betale deres regninger i Tyskland privat og de kan heller ikke få sygedagpenge nogen steder fra, hvis arbejdsgiverperioden er udløbet. I princippet har de heller ikke krav på naturalydelser i Danmark fra deres kommune. Til dagens dato, stand 2020, får alle i Danmark boende et gult sundhedskort, fordi loven foreskriver det. Kortet gælder kun i Danmark. Man er dog ikke forsikret i Danmark selvom man har et gyldigt kort.

Tyske tjenestemand, der flytter til Danmark, bør under ingen omstændigheder opsige deres private sygesikring. De er ikke sygesikret i Danmark, da de ikke kan fremlægge et blanket E 106 (PD S 1).  Tjenestemand er principielt sikret i det land hvor de er tjenestemand i, ligegyldigt hvor arbejdet udføres.

Dokumenter, der benyttes i denne sammenhang
PD S1: Attestation for sygesikring i arbejdslandet, udstedes af sygekassen, afleveres til Udbetaling Danmark.

Sundhedskort: Sygesikringskort for borgere med bopæl Danmark, som giver ret til ydelser i Danmark.

Gesundheitskarte: Giver ret til ydelser i Tyskland i det almene sundhedssystem.

EHIC /Blaue Karte / det blå kort: Europæisk sundhedskort, gælder hverken i Tyskland eller Danmark, på bagsiden af Gesundheitskarte.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00