OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygedagpenge i Tyskland

Sygedagpenge og dermed også løn under sygdom fra arbejdsgiveren, er ydelser der træder i stedet for løn. Modtagelsen af førnævnte er tilstrækkelig til at opretholde status som arbejdstager og dermed social sikring i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004. Det er herved irrelevant, om arbejdsforholdet er ophørt, eller om en tidsbegrænset kontrakt er udløbet, mens man modtager sygedagpenge. Sygedagpenge fra Tyskland og Danmark er eksportabel og uafhængig af bopælsstedet. Grundlæggende betragtes sygdom og uarbejdsdygtighed helt anderledes i Danmark end i Tyskland. Her er der store kulturelle og administrative forskelle.

Sygedagpenge i Tyskland

Sygedagpenge udbetales i Tyskland fra sygesikringen. Der er dog forskel på lovpligtig forsikredes og privat forsikredes krav på sygedagpenge. Disse vil beskrives nærmere i det følgende. For yderligere informationer om sygesikringssystemet i Tyskland og forskellen mellem lovpligtig og privat sygesikring i Tyskland, se venligst artiklen herom på denne hjemmeside.

Artikel Sygesikring i Tyskland

Pligt- og frivillig lovpligtig forsikrede arbejdstagere

Har lægen konstateret, at man er uarbejdsdygtig syg, har man fra den næste dag krav på sygedagpenge. Ved indlæggelse på et sygehus eller en forebyggelses- eller genoptræningsinstitution, endda fra dag ét. Bliver en arbejdstager uarbejdsdygtig syg, videreudbetaler arbejdsgiveren som regel løn i op til 6 uger. Det siges, at retten til sygedagpenge er suspenderet (der Anspruch ruht) i denne tid. Efter dette tidspunkt vil man modtage sygedagpenge fra sit sygesikringsselskab. Der er dog yderligere situationer i hvilke sygedagpengekravet er suspenderet.

Sygemelding hos den tyske arbejdsgiver

Arbejdsgiveren skal omgående informeres om sygdom. I tilfælde af sygdom skal arbejdsgiveren og den lovpligtige sygesikring i Tyskland modtage en lægelig uarbejdsdygtighedserklæring (lægeattest) inden for tre dage. Ved undladelse af dette mister man sit krav på løn under sygdom og sygedagpenge. I dette tilfælde kan det ofte være en god idé, at opsøge en tysk læge, da denne kender bestemmelserne ift. en tysk uarbejdsdygtighedserklæring. Uarbejdsdygtighedserklæringen (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) i Tyskland og dennes udstedelse er underligt meget strikse bestemmelser. Efterhånden er der ved lettere sygdomme også mulighed for at få udstedt den første uarbejdsdygtighedserklæring (Erstbescheinigung - gyldig op til maks. 3 dage) via telefon af den tyske læge. I nogle tilfælde videresendes uarbejdsdygtighedserklæringen også direkte fra den tyske læge til sygesikringen og arbejdsgiveren. Informér dig i givet fald venligst herom ved din læge i Tyskland.

Bliver arbejdstagere uarbejdsdygtige på grund af sygdom, videreudbetaler arbejdsgiveren som regel løn i de første 6 uger. Efter denne periode får man udbetalt sygedagpenge af den tyske sygesikring (Krankenkasse). Sygedagpengene i Tyskland udgør 70% af den gennemsnitlige bruttoløn som blev tjent inden for de seneste 12 måneder, de kan dog ikke overstige 90% af nettolønnen.

I den tid, hvor der udbetales løn under sygdom fra arbejdsgiveren, suspenderes retten til sygedagpenge. Der er dog også andre situationer, hvor retten til sygedagpenge er suspenderet iht. tysk lovgivning.

Hvornår suspenderes sygedagpengekravet?

Har man ikke indkomsttab pga. sygdommen, da arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn, eller får man udbetalt en ydelse der erstatter lønnen (Entgeltersatzleistung), er kravet på sygedagpenge suspenderet.

Sygedagpenge skal erstatte lønindkomsten, som bortfalder på grund af uarbejdsdygtigheden. Der er dog også andre lovpligtige ydelser, der skal erstatte arbejdslønnen. Disse ydelser har fortrinsret overfor sygedagpenge. Modtager man en sådan erstatningsydelse, får man ikke udbetalt sygedagpenge i den tid.

Ydelser, der erstatter lønnen (Entgeltersatzleistungen) er f.eks.:

 • Barselsdagpenge
 • Dagpenge ved tilskadekomst
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Sygedagpenge til militært personel
 • Overgangsgodtgørelse (Übergangsgeld)
 • Supplerende arbejdsløshedsunderstøttelse

Sygedagpengekravet suspenderes ligeledes,

 • hvis man ikke senest inden en uge har indberettet en uarbejdsdygtighed til sygekassen eller
 • hvis man tager på en ferierejse uden sygekassens samtykke, mens man er uarbejdsdygtig.

Varighed af modtagelse

Sygedagpenge i Tyskland kan udbetales for op til 78 uger inden for 3 år for samme sygdom. De 78 uger starter med den dag, hvor lægen for første gang har konstateret uarbejdsdygtigheden. Kommer en yderligere sygdom til under modtagelsen af sygedagpenge, forlænger dette ikke sygedagpengeudbetalingen.

De 78 uger er den maksimale periode for modtagelse af sygedagpenge. Alle tider medregnes.

Dette kan være tider, i hvilke

 • man er uarbejdsdygtig på grund af samme eller en anden sygdom

og

 • sygedagpengene er suspenderet, da der udbetales løn under sygdom eller fordi man fortsat har indtægter fra selvstændig virksomhed

eller

 • man under en genoptræning modtager overgangsgodtgørelse (Übergangsgeld) fra pensionsforsikringen

Stopper udbetalingen af sygedagpenge pga. 78-ugers-reglen er der mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge fra Agentur für Arbeit iht. § 145 SGB III.

 

Privatforsikrede arbejdstagere

For denne gruppes vedkommende udbetales sygedagpengene af den private sygesikring i henhold til forsikringsvilkårene og afhængig af den aftalte tarif. For arbejdstagere gælder der også her, at arbejdsgiveren betaler løn under sygdom i de første seks uger. En grundig information inden man tegner en privat sygesikring og en rådgivning af en uafhængig institution i Tyskland anbefales (f.eks. ved forbrugerorganisationer i Tyskland – Verbraucherzentralen eller lignende).

Selvstændige i Tyskland

Privatforsikrede selvstændige

For privatforsikrede selvstændige gælder de samme betingelser, som for privatforsikrede arbejdstagere. Her skal man altså undersøge nøje inden forsikringen tegnes, hvilke krav den enkelte tarif giver ret til og hvilken af dem der er relevante i det enkelte tilfælde – se afsnittet foroven.

Frivilligt lovpligtigt forsikrede selvstændige

Denne gruppe modtager ligeledes lovbestemte sygedagpenge efter seks uger. Her skal man være opmærksom på, at der i de første seks uger ikke er nogen arbejdsgiver, som betaler løn. De fleste sygekasser tilbyder tillægstariffer, ofte i samarbejde med forsikringsselskaber, så denne gruppe har mulighed for at sikre sig yderligere i denne periode. Der anbefales en grundig rådgivning og information før man beslutter sig for et system (f. eks. hos forbrugerorganisationer i Tyskland).

Sygedagpengeregler for grænsependlere

Fra Danmark til Tyskland
Disse pendlere er underlagt de tyske regler, når de er social sikret i Tyskland grundet deres arbejde.

Der findes stadigvæk pendlere, der selv fravælger sygesikringen, fordi deres løn er over den tyske "Jahresarbeitsentgeltgrenze". Disse pendlere har ingen krav på sygedagpenge, hverken i Danmark eller i Tyskland.

Grænsependlere kan også opleve problemer, fordi de danske læger ikke er bekendt med, at de tyske arbejdstagere altid skal have en lægeerklæring til arbejdsgiveren og sygekassen i Tyskland. I princippet skal den tyske sygekasse kræve dokumentation fra Danmark via Udbetaling Danmark - International sygesikring, som så kan anmode den danske læge om at udfylde lægeerklæring. 

Ender sygedagpengeperioden pga. 78-ugers-reglen, kan man under omstændigheder få arbejdsløshedsdagpenge fra Agentur für Arbeit iht. § 145 SGB III (”Nahtlosigkeitsregelung”). Betingelsen er dog, at arbejdsforholdet i Tyskland ikke er ophørt.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00