OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygedagpenge i Danmark

Sygedagpenge og dermed også løn under sygdom fra arbejdsgiveren, er ydelser der træder i stedet for løn. Deres modtagelse er tilstrækkelig til at opretholde status som arbejdstager og dermed social sikring i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004. Det er herved irrelevante, om arbejdsforholdet er ophørt, eller om en tidsbegrænset kontrakt er udløbet, mens man modtager sygedagpenge. Sygedagpenge fra Tyskland og Danmark er eksportabel og uafhængige af bopælsstedet. Grundlæggende betragtes sygdom og uarbejdsdygtighed helt anderledes i Danmark end i Tyskland. Her er der store kulturelle og administrative forskelle.

Sygedagpenge i Danmark

Sygedagpenge udbetales af kommunen i Danmark. I nogle tilfælde er det også arbejdsgiveren der udbetaler sygedagpenge eller løn under sygdom ud over de ved loven fastlagte første 30 dage, hvor arbejdsgiveren som regel udbetaler løn (yderligere informationer herom kan findes i det følgende). Sygesikringen og sygedagpengesystemet i Danmark er forskelligt fra det tyske system. For yderligere information om sygesikringen i Danmark og forskellen til det tyske system, se venligst vores artikel herom på denne hjemmeside.

Artikel om sygesikringen i Danmark

I Danmark får man sygedagpenge, hvis man

 • har bopæl i Danmark og ikke er social sikret i EU-udlandet eller
 • er social sikret i Danmark og har bopæl i EU-udlandet og
 • er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom eller er kommet til skade og
 • ancienniteten er opfyldt (tyske tider medregnes)

Der er herudover yderligere betingelser der skal være opfyldt for at være berettiget til sygedagpenge eller løn under sygdom.

Informationer om sygedagpenge i Danmark kan også findes i vores video om dette emne.

Video sygedagpenge i Danmark

Grænsependlere fra Tyskland til Danmark

Disse grænsependlere, med dansk social sikring på grund af arbejde, er fuldt ud underlagt de danske regler for sygedagpenge. De generelle bestemmelser i den danske sygedagpengelov, som er beskrevet nedenfor, finder anvendelse. Der er dog særlige forhold for grænsependlere, ift. følgeydelser af sygedagpenge og ved ophør af sygedagpenge hhv. ressourceforløbsydelse, som også er beskrevet i det følgende.

Forskel mellem sygdom og uarbejdsdygtighed i Danmark

Generelt skelnes der i det danske sygedagpengesystem mellem syg og uarbejdsdygtig. En person, der er sygemeldt, anses ikke nødvendigvis for at være uarbejdsdygtig. Kommunen vurderer ikke kun arbejdsdygtigheden på grundlag af lægevurderingen, men inddrager også muligheden for at udøve andre aktiviteter på arbejdspladsen, tilpasning af arbejdsopgaverne til de særlige behov samt muligheden for at udøve en anden beskæftigelse inden for et andet område i vurderingen af arbejdsdygtigheden. Grundlæggende har alle foranstaltninger i forbindelse med sygedagpengesagsbehandlingen til formål at bringe borgerne tilbage til deres arbejdsplads eller ind på arbejdsmarkedet igen så hurtigt som muligt. Ud fra dette grundlæggende princip, anvendes ikke kun sundhedsfremmende foranstaltninger, men også arbejdsmarkedsrelaterede aktiveringsforanstaltninger i sagsbehandlingen. Arbejdsgiveren inddrages også i sagsbehandlingen for at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Ret til løn under sygdom hhv. sygedagpenge

Grundlæggende er arbejdsgiveren lovligt forpligtet til at fortsætte med at betale løn i de første 30 dage efter den første dag med sygefravær. Dog kun hvis man

 • har været beskæftiget hos den nuværende arbejdsgiver i mindst 8 uger og har arbejdet i mindst 74 timer.

Hvis man ikke opfylder disse betingelser, kan man eventuelt få sygedagpenge fra kommunen. Der er dog visse forudsætninger der skal være opfyldt for, at dette kan ske. Disse kan findes længere nede i teksten.

I nogle danske overenskomster er der fastsat længere perioder med løn i tilfælde af sygdom, end 30 dage. Det samme gælder for funktionærer, der har ret til løn under sygdom. De præcise betingelser ved sygdom fremgår af ansættelseskontrakten eller overenskomsten. Ved spørgsmål, kan du henvende dig til din fagforeningen.

Er man uarbejdsdygtig, ud over den lovpligtige eller i overenskomst fastsatte periode med løn under sygdom fra arbejdsgiveren, modtager man sygedagpenge fra kommunen. Arbejdsgiveren er generelt forpligtet til at melde dig syg via www.virk.dk og dermed oplyse kommunen om, at der foreligger om et sygdomstilfælde.

Udbetaler arbejdsgiveren løn under sygdom, modtager han en refusion som svarer til højden af sygedagpenge fra Jobcenteret i kommunen, som normalt er ansvarlig for udbetalingen af sygedagpenge i Danmark. Lovens bestemmelser om sygedagpenge, f.eks. arbejdstagerens pligt til at medvirke osv., gælder også i perioderne med løn under sygdom fra arbejdsgiveren. Overholdes disse bestemmelser ikke, vil arbejdsgiveren ikke få udbetalt refusion, og arbejdstageren i givet fald ingen løn.

Sygedagpenge til grænsependlere udbetales altså ikke af sygesikringsmyndigheden Udbetaling Danmark - International Sygesikring, men af den kommune, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. Der kan være tilfælde, hvor en anden kommune end arbejdsgiverkommunen er ansvarlig, nemlig den såkaldte handlekommune. Dette kan være tilfældet, hvis arbejdet ikke udføres i den kommune hvor arbejdsgiveren har hjemsted. Dette afgøres dog mellem de respektive kommuner.

For at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen skal man

 • have stået til rådighed for arbejdsmarkedet i 26 uger og have arbejdet mindst 240 timer, dvs. mindst 40 timer om måneden i mindst 5 af de seneste 6 måneder.

Der tages også hensyn til tiderne i Tyskland. I tilfælde af sygdom som følge af en arbejdsulykke gælder disse frister ikke og retten til sygedagpenge opstår øjeblikkeligt.

Beskyttelse mod afskedigelse ved sygdom i Danmark

Der er ingen lovpligtig beskyttelse mod afskedigelse ved sygdom i Danmark. Opsigelsesfristerne er generelt fastlagt i overenskomsten eller ansættelseskontrakten. Bliver man opsagt, mens man modtager sygedagpenge, hvilket er fuldt ud muligt, forbliver man under dansk social sikring og dermed også dansk sygesikring. Udbetales sygedagpenge af kommunen på opsigelsestidspunktet, vil man fortsat modtage sygedagpenge, indtil den ikke længere kan forlænges. Er de første 30 dage med sygedagpenge/ løn under sygdom fra arbejdsgiveren ikke nået endnu ved opsigelsen, overtager kommunen udbetalingen. Forudsætningen er dog, at arbejdsgiveren har meldt sygdommen via www.virk.dk. Det er vigtigt at tjekke, om arbejdsgiveren har foretaget anmeldelsen via www.virk.dk for at undgå afbrydelser i modtagelsen af ​​sygedagpenge. Ved opsigelse skal du straks kontakte den ansvarlige kommune for at få afklaret, hvordan det videre sagsforløb vil se ud og for at sikre dig, at alle nødvendige anmeldelser er foretaget. Ved arbejdsretlige spørgsmål om opsigelsen eller problemer, kontakt venligst fagforeningen eller en dansk advokat for arbejdsret, hvis du ikke er medlem af en fagforening i Danmark.

Sygemelding hos arbejdsgiver i Danmark

Er man syg, kontakter man arbejdsgiveren med det samme på første sygefraværsdag og melder dig syg. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Hvis der ikke er aftalt andet i ansættelseskontrakten eller overenskomsten, skal sygefraværet anmeldes telefonisk, senest to timer efter selve arbejdsstart. En attest for uarbejdsdygtighed, som det er almindeligt i Tyskland, skal ikke fremvises i Danmark. Kræver arbejdsgiver eller kommune en attest, skal denne dog fremvises. Eventuelle omkostninger skal refunderes af arbejdsgiveren eller kommunen. Hvis man ikke sygemelder sig hos sin arbejdsgiver inden for en rimelig tidsramme, mister man retten til sygedagpenge. Informér dig om kutyme for sygemelding og sygdomsforløb på din arbejdsplads.

Varighed og forlængelsesmuligheder

Sygedagpenge ydes i første omgang i op til 22 uger i Danmark. Efter 22 uger vil kommunens Jobcenter vurdere, om en forlængelse af sygedagpenge er mulig efter sygedagpengelovens § 27. Dette tidspunkt kaldes "revurderingstidspunktet". Inden udgangen af ​​den måned, inden for hvilken der er udbetalt 22 ugers sygedagpenge eller løn under sygdom, skal kommunen vurdere, om der er retlig grundlag til at forlænge sygedagpengeperioden ud over de 22 uger.

Sygedagpenge forlænges efter sygedagpengelovens § 27, hvis:

 • 3: Den sygemeldte stadig er under lægebehandling eller venter på behandling og de behandlende læger forventer tilbagevenden til ordinær beskæftigelse inden for 134 uger fra revurderingspunktet.
 • 5: En læge vurderer sygdommen som livstruende og alvorlig
 • 6: Ansøgning om erstatning efter lov om arbejdsskader og erhvervssygdomme er indgivet og endnu ikke afgjort
 • 7: Ansøgning om førtidspension er indsendt og endnu ikke afgjort (en ansøgning i Tyskland betragtes også som en ansøgning i Danmark)
 • Andet: De øvrige begrundelser for forlængelse i § 27 er sjældent gældende for grænsependlere og er derfor ikke anført her.

Hvis en af ​​årsagerne til forlængelsen gør sig gældende, vil sygedagpengene fortsat blive udbetalt, og kommunen vurderer med jævne mellemrum, om der stadig er ret til sygedagpenge. Sygedagpenge betales maksimalt i 134 uger, hvis alle krav er opfyldt. Hvis der ikke er grund til forlængelsen, kan der være krav på ressourceforløbsydelse - se afsnit herom.

Under modtagelsen af sygedagpenge, forbliver en grænsependler under sygesikringen i Danmark.

Ressourceforløbsydelse - en følgeydelse af sygedagpenge

Kan sygedagpengene ikke kan forlænges, vil kommunens Jobcenter vurdere, om der er ret til et såkaldt jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse kan ydes, hvis sygedagpenge ikke kan forlænges og der stadig foreligger uarbejdsdygtighed. Ressourceforløbsydelse erstatter sygedagpenge og er lavere end disse. Grænsependlere har kun ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis de fortsat er ansat hos en dansk arbejdsgiver. Ophører ansættelsesforholdet, ophører retten til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse også.

Under modtagelsen af ressourceforløbsydelse, forbliver en grænsependler under sygesikringen i Danmark.

Når retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse ophører

Kan sygedagpengene ikke forlænges, og der ikke er ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, overgår grænsependlere til systemet i deres bopælsland. Når retten til sygedagpenge eller retten til ressourceforløbsydelse ophører, ophører også sygesikringen i Danmark.

Ender modtagelsen af ​​sygedagpenge eller modtagelsen af ​​ressourceforløbsydelse på grundlag af de danske regler, og udbetales der ikke yderligere dagpenge fra Danmark, betegnes dette i Tyskland som ”Aussteuerung”. Det er vigtigt med det samme at tjekke, hvilke ydelser man har ret til i Tyskland. Er man fortsat uarbejdsdygtig, kan man være berettiget til dagpenge i henhold til § 145 SGB III (Nahtlosigkeitsregelung). Betingelsen er, at ansættelsesforholdet i Danmark er opsagt. Der skal straks tages kontakt til de tyske myndigheder for at sikre indkomstgrundlaget og sikre at man er sygesikret i fremtiden.

Den tyske sygesikring (Krankenkasse) er ikke ansvarlige for udbetalingen af ydelse i tilfælde af ophør af krav på ydelse fra det danske sygedagpengesystem, selvom der fortsat foreligger uarbejdsdygtighed! Kontakt omgående Agentur für Arbeit i Tyskland. Agentur für Arbeit er forpligtet til udførlig rådgivning om mulige krav på ydelser.

Forlænges sygedagpengene ikke, og er der ikke længere et ansættelsesforhold i Danmark, anbefales en individuel vejledning fra Regionskontor & Infocenter for at afklare, hvad der skal foretages. Ved spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte Regionskontor & Infocenter eller kommunens Jobcenter.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende i Danmark

Alle, der er selvstændige erhvervsdrivende, kan tegne en forsikring og dermed være dækket af sygedagpenge i de første to uger af sygdom. For at kunne tilslutte sig dette system skal selvstændige erhvervsdrivende have indkomst. Man kan sikre sig ret til sygedagpenge fra 3. fraværsdag (Type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (Type 2-forsikring). Forsikringen kan tegnes til den fulde sats, som svarer til den maksimale sygedagpengesats (maksimumsydelsen), eller med 2/3 af den fulde sats (minimumsydelsen).

Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark – Sygedagpengeforsikring. Der findes forskellige typer forsikringer, hvorfor det anbefales at indhente individuel rådgivning om, hvilken forsikringstype der giver mening. Det er også vigtigt at være opmærksom på, om man er selvstændig eller ansat i sin egen virksomhed (ApS, IVS mv.). Uden sygedagpengeforsikringen kan man som selvstændig først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom, og beløbet er afhængigt af overskud i virksomheden.

Udbetaling til selvstændige
For selvstændige udbetales sygedagpenge af kommunen (normalt bopælskommunen).

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00