OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Flytte til Tyskland og/eller køb af ejendom

Før du går videre, følger her et par generelle oplysninger:

Hvis du overvejer at flytte til Tyskland, bør du under alle omstændigheder forholde dig til følgende emner.

Der findes klare opholdsregler. EU-lovgivningen sikrer blandt andet, at man skal opfylde meget omfattende krav for at kunne modtage sociale ydelser. Der finder ikke en lovlig velfærdsturisme sted, som det ellers propaganderes. Se også menupunktet Ophold for yderligere oplysninger. I Tyskland er registreringsbeviset (Freizügigkeitsbescheinigung) blevet afskaffet.

Et andet vigtigt punkt er sproget. Når man flytter til et andet land, og det gælder særligt for Tyskland, må man hurtigst muligt kunne navigere i sproget. En flytning, og i særdeleshed køb af fast ejendom, er forbundet med rigtigt mange bureaukratiske udfordringer, og hvis man ikke behersker sproget, er man nødsaget til at betale sig fra sådanne ydelser. I nogle kommuner i Schleswig-Holstein er det anerkendt ved lov, at ansøgninger og dokumenter kan indsendes på dansk til myndigheder og domstole. Alligevel er sprogkundskaber meget vigtige i forbindelse med de fleste myndighedshenvendelser for at kunne forstå sagssammenhænge.

Tyskland er ikke nået så langt inden for digitalisering som Danmark. I Tyskland foregår administrative procedurer normalt i papirform. E-mailkorrespondance er ofte ikke retligt anerkendt. Det er i de fleste tilfælde nødvendigt at møde op personligt, og der er identifikationspligt. I øjeblikket er man dog inde i en udvikling med øget digitalisering, som dog ikke vil kunne måle sig med den danske "enkelthed" på grund af de strengere databeskyttelseskrav.

Forbundsrepublikken Tyskland er en føderal forbundsstat og har et andet retssystem end Kongeriget Danmark med væsenligt større fokus på de individuelle rettigheder end Kongeriget Danmark. Lovgivningskompetencen ligger enten på forbunds- eller delstatsniveau. Tvister afgøres hyppigst ved domstolene og ikke af klageinstanser. Ved uenighed om myndighedsafgørelser har man forskellige rettigheder. Det er også muligt at lade sagen gå rettens vej. Derudover hæfter den enkelte i højere grad over for tredjemand end i Danmark. Love vedtaget af parlamenterne er også regelmæssigt genstand for prøvelse ved domstolene.

Det tyske samfund er et andet end det danske. Den enkelte borgers individualitet spiller en væsentligt større rolle, man taler også om et "frit samfund". Det forventes af den enkelte, at man overholder de skrevne regler. Et eksempel var coronatiltagene, som man altid var forpligtet til at rette sig efter i Tyskland og blev fastlagt ved bekendtgørelser og håndhævet med bøder, hvis det måtte være nødvendigt.

I modsætning til det danske tillidssamfunnd hersker der i Tyskland en vis skepsis over for alle former for statslige forskrifter og indgreb, hvilket er historisk betinget. Til gengæld nærer myndighederne en vis grundlæggende mistro til borgerne. Det er ofte besværligere at fremlægge dokumentation, som hyppigt også kræves. Mange steder skal man fremvise legitimation, dvs. enten pas eller identitetskort (Personalausweis).

I Tyskland har man lovbestemt skolepligt, idet skolesystemerne dog alene påhviler delstaterne. Der findes også privatskoler, og de såkaldte erstatningsskoler i dele af Schleswig-Holstein, som er det danske mindretals skoler, er også værd at nævne. Man kan imidlertid ikke tale om et tysk skolesystem, men må se på skolesystemet i den delstat, man flytter til.

Personer fra andre EU-lande har generelt mulighed for at købe fast ejendom i Tyskland, også selv om de ikke etablerer deres centrum for livsinteresser i Tyskland, i EU-lovgivningen kaldet sædvanligt opholdssted. Det gælder således også for sommerhuse eller fritidsboliger.

En bopæl, der måtte stå til rådighed i Tyskland, skal altid anmeldes.

Hvor en EU-borger har sit sædvanlige opholdssted, altså sin hovedbopæl, er uden sammenhæng med, hvilke bopæle der er tilmeldt hvor. Hvis det måtte være nødvendigt, fastlægger myndighederne bopælen. Det gælder i de konkrete tilfælde for skatter og afgifter samt social sikring.

Forlader man Danmark, har det skattemæssige konsekvenser. Det gælder lige fra fraflytningsskat på aktiver til lavere skattefradrag, da man nu kun er begrænset skattepligtig, hvis man har indkomst fra Danmark. Her må man søge rådgivning hos autoriserede eksperter inden en eventuel flytning.

Hvis man forlader Danmark og har arvelige besiddelser samt arvinger, bør man forinden søge rådgivning om arveretlige regler, lovgivningen vedrørende gaver samt arveafgiftsregler. Danmark har ikke godkendt EU's arveforordning og fradragene for arveafgift er meget lave sammenlignet med de tyske. I Tyskland er fradragene meget høje.

Bosætning i Tyskland er ligeledes forbundet med skattemæssige konsekvenser, også selv om man mener kun at have indkomst i Danmark. Også her skal man søge rådgivning hos en autoriseret revisor (Steuerberater), hvis man ikke selv har mulighed for at drøfte detailspørgsmål med skattemyndighederne.

En flytning har altid indvirkning på den sociale sikring. Her er det meget vigtigt at få rådgivning inden flytning for at kunne vurdere, om planerne i det hele taget kan føres ud i livet. Et vigtigt eksempel er hjemmearbejde. Her er Regionskontor & Infocenter det rette sted at henvende sig.

Leveomkostningerne er lavere i Tyskland end i Danmark. Som vejledende rettesnor ligger leveomkostningerne i Danmark ca. 30 % højere, idet det dog ændrer sig permanent og er udtryk for en omtrentlig værdi.

Flytningen har principielt indvirkning på alle eksisterende private forsikringer, og typisk vil de ikke kunne køre videre. Man bør indhente meget præcis information om de nye forsikringer, der skal tegnes i Tyskland, herunder hvad de dækker og hvornår. Her kan der være forskelle i forhold til sammenlignelige danske forsikringer. Kontakt dine forsikringsselskaber for nærmere afklaring. I Tyskland tilbyder forbrugerorganisationerne neutral rådgivning om nødvendige forsikringer.

I Tyskland findes der ingen særafgifter på motorkøretøjer. Forsikringen fungerer næsten som i Danmark, idet kaskoforsikringen dog er todelt. Her anbefales det ligeledes at søge neutral rådgivning.

Sammenlignet med de øvrige europæiske lande har Tyskland et "luksuriøst", privat organiseret sundhedssystem, der er baseret på forsikringsprincippet. Danmark har et statsligt, skattefinansieret sundhedssystem, hvor alle borgere typisk er forsikret på grund af bopælen. Alle, der flytter til Tyskland, skal forinden indhente udførlig information om, hvordan systemet fungerer, for det adskiller sig væsentligt fra det danske. Man er ikke automatisk sygeforsikret i Tyskland, blot fordi man bor der! Det gælder i særdeleshed for selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere.

En flytning til Tyskland har generelt ingen indvirkning på privatretlige forpligtelser som skyldige underholdsbidrag eller forpligtelser i forbindelse med en personlig konkurs. Disse forpligtelser gælder fortsat uindskrænket. Offentlige fordringer fuldbyrdes grænseoverskridende.

Hvis man flytter til et andet land eller "udvandrer", bør man generelt have finansielle reserver. Flytningen er forbundet med omkostninger, og der skal være midler til betaling af revisorer og advokater. Især i begyndelsen af et så gennemgribende projekt opstår der normalt højere udgifter.

Danskere, der flytter til Tyskland, lejer ofte en bolig. Den tyske lejelovgivning er meget omfattende og anses for "lejervenlig". Ofte forlanges et depositum svarende til tre måneders husleje, og dertil kommer øvrige udgifter samt udgifter til forbrug. Der findes lejerforeninger, der rådgiver deres medlemmer og yder retshjælp. Det tilrådes på det kraftigste at søge udførlig rådgivning.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00