OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Tidlig Pension

Med tidlig pension har man i Danmark indført en såkaldt tilbagetrækningsydelse. Tidlig pension skal give borgere med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for, at gå tidligere på pension. Afhængigt af ancienniteten og om de øvrige krav er opfyldt, kan man gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension.

Ancienniteten der er afgørende for kravet om tidlig pension optjenes i perioden mellem det 16. leveår og det tidspunkt, hvor man har 6 hhv. 7 år til man når folkepensionsalderen.

Aktuelt er opgørelsestidspunktet nået, når man er 61 år, dvs. hvis man fylder 61 år skal man have en anciennitet på

  • 44 år på arbejdsmarkedet for at have ret til at gå 3 år tidligere på pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet for at have ret til at gå 2 år tidligere på pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet for at have ret til at gå 1 år tidligere på pension

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år, og man skal opfylde et anciennitetskrav på 43-45 år. Fra 2027 hæves opgørelsestidspunktet yderligere til 63 år, og anciennitetskravet stiger til 44-46 år.

Anciennitet

Beregningen af ancienniteten er meget kompleks og der kan være mange faktorer der er relevante for beregningen. Ancienniteten beregnes på baggrund af de tider, hvor man var tilknyttet arbejdsmarkedet, enten i form af beskæftigelse, på baggrund af modtagelsen af en relevant ydelse eller på grund af selvstændig virksomhed. For dokumentation af ancienniteten i Danmark er det som udgangspunkt ATP-tiderne der lægges til grunde. Tider med barselsdagpenge, syge- eller arbejdsløshedsdagpenge, tæller også med. Også tider med andre former for ydelser kan være relevante for beregningen af ancienniteten. Har man relevante tider hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, kan disse dokumenteres på anden vis. Hvor meget anciennitet de enkelte tider giver, kan afhænge af omfanget af beskæftigelsen, indkomsten, virksomhedens nettooverskud og højden af bidragene der blev indbetalt til ATP.

For borgere der har beskæftigelsestider, tider med selvstændig virksomhed eller tider med ydelser der svarer til de relevante danske ydelser fra et andet EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien, medregnes disse tider ift. ancienniteten.

Ud over alders- og anciennitetskravet er der en række generelle betingelser der skal være opfyldt.

Arbejdsmarkedstilknytning

Der skal fortsat foreligge en tilknytning til arbejdsmarkedet efter Udbetaling Danmark har opgjort hvor mange års anciennitet der foreligger og har truffet afgørelse om ret til tidlig pension. Man kan også være medlem af en A-kasse i Danmark eller dokumentere at man er medlem af arbejdsløshedsforsikringen i et andet, EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien for at opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning.

Kravet om tilknytningen til arbejdsmarkedet er opfyldt, hvis man kan dokumentere en sammenhængende periode på 9 måneder, umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder, til man tidligst kan overgå til tidlig pension.

Førtidspension, seniorpension og udenlandske alderspensioner

Er der tilkendt en førtidspension eller seniorpension i Danmark eller tilsvarende social pension fra et andet EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien på det tidspunkt hvor ansøgningen om tidlig pension indgives til Udbetaling Danmark, er der ikke krav på tidlig pension. Dette gælder også selvom førtids- eller seniorpensionen er hvilende. Der er ligeledes ikke krav på tidlig pension, hvis man får udbetalt en udenlandsk pension, der svarer til folkepension efter lov om sociale pensioner, medmindre andet følger af EU-retten.

Bliver førtidspensionen, seniorpensionen, eller en tilsvarende social pension fra et andet EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien frakendt, kan der indsendes en ny ansøgning om tidlig pension.

Forsørgelsesydelser

Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen får udbetalt en anden offentlig forsørgelsesydelse for den samme periode. Dette kan f.eks. være Efterløn, Fleksydelse, Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller tilsvarende ydelse fra udlandet.

Der kan dog udbetales tidlig pension, hvis der modtages sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselsloven, invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller hjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen om ret til tidlig pension kan indsendes når der er 6 år eller mindre til den danske folkepensionsalder er opnået. Årgangene 1963, 1964, 1967 eller 1968 kan søge om ret til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen. Ansøgningen bør indsendes i god tid, da sagsbehandlingen kan trække ud, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger for at dokumentere ancienniteten.

Den kompetente myndighed er Udbetaling Danmark - Tidlig Pension.

Der er tidligst ret til tidlig pension fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om udbetaling af tidlig pension. Tidlig pension udbetales som udgangspunkt ikke med tilbagevirkende kraft. Der kan dog under visse omstændigheder være ret til udbetaling med tilbagevirkende kraft. Dette bør undersøges i det enkelte tilfælde.

Udbetaling Danmark kontakter borgerne tre måneder før udbetaling af tidlig pension tidligst kan starte. Man kan ikke søge om udbetalingen inden man har modtaget dette brev. Ansøgningen om udbetalingen af tidlig pension skal indsendes senest 2 måneder før man tidligst kan starte udbetalingen.

Pensionens højde

Tidlig pension udgør maks. 13.740 kr. (2022) før skat om måneden. Udbetalingen af tidlig pension kan dog blive nedsat på grund af bopæls- og/eller arbejdstider i udlandet efter det fyldte 15. år, pensionsformue der overstiger fradragsbeløbet på 102.900 kr. (2022) eller indtægter fra personligt arbejde på mere end 24.700 kr. før skat om året, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2022) samtidig med udbetaling af tidlig pension.

Pensionsformuen modregnes uanset om pensionen udbetales eller ej. Pensioner der fører til en nedsættelse kan være livsvarig pension, ratepension, kapitalpension, aldersordninger eller tilsvarende udenlandske pensioner. Udbetaling af pension fra invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension påvirker ikke størrelsen af tidlig pension. Der gøres ikke forskel mellem private og arbejdsmarkedspensioner. Aktie- og kapitalindkomst vil ikke påvirke størrelsen af ydelsen. Overstiger pensionsformuen en hvis højde, bortfalder retten til tidlig pension.

Ægtefælles eller samlevers indtægt eller formue påvirker ikke størrelsen af tidlig pension.

Personer fra EU/EØS-lande, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien

Personer, der har bopæl i et EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien på ansøgningstidspunktet, kan indsende ansøgningen om ret til tidlig pension og senere ansøgningen om udbetaling af tidlig pension via den kompetente myndighed i bopælslandet. I Tyskland er det Deutsche Rentenversicherung.

Udenlandske beskæftigelsesperioder og perioder med visse offentlige ydelser fra et andet EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien, vil kunne medregnes i forhold til ancienniteten. Dette gælder også for personer med bopæl i Danmark, som har optjent tider i et andet EU/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien.

Pensionens højde er dog kun afhængig af de tider der blev optjent i Danmark.

Kravet om dansk statsborgerskab og bopæl i Danmark, er ikke gældende for disse personer. De øvrige betingelser for at have ret til tidlig pension som er nævnt i det foregående, gælder også for borgere fra EU/EØS-lande, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00