OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Tyske firmabiler

Registreringsafgift, afgiftsfri firmabiler, EF-dom 15.09.2005 C-464/02
Som følge af ovenstående afgørelse gælder i Danmark, at der kun skal betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, såfremt firmabilen i det væsentlige anvendes varigt i Danmark.
Det bliver således muligt for herboende, at anvende firmabiler, indregistreret på udenlandske nummerplader i Danmark.

Udenlandske firmabiler
En udenlandsk firmabil er i denne sammenhæng en firmabil, der stilles til rådighed af en udenlandsk virksomhed for en herboende arbejdstager. Bilen anvendes til kørsel af både privat og erhvervsmæssig karakter, og til kørsel såvel i Danmark som i udlandet. Kørsel i udlandet omfatter i denne forbindelse både EU/EØS-lande samt tredjelande.

Der skal alene betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, såfremt firmabilen i det væsentlige anvendes varigt i Danmark. Med de nye regler indføres to kriterier for at vurdere om firmabilen væsentligt anvendes varigt i Danmark, henholdsvis et dagskriterium og et kilometerkriterium. Begge kriterier vurderes i forhold til en samlet 12-måneders periode, og begge kriterier skal være opfyldt før der indtræder afgiftspligt.
For både dagskriteriet og kilometerkriteriet gælder, at der på den ene side ses på den samlede kørsel i Danmark, dvs. både privat og erhvervsmæssig kørsel, og på den anden side på den erhvervsmæssige brug af firmabilen i udlandet. Privat kørsel i udlandet tælles ikke med i opgørelsen.

Hvem er omfattet af de nye regler
Reglen omfatter herboende arbejdstagere, der er ansat ved en udenlandsk virksomhed samt herboende selvstændige erhvervsdrivende, der enten er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land.
I forhold til en herboende arbejdstager vil reglerne om udenlandske firmabiler kun være relevante i de situationer, hvor den udenlandske arbejdsgiver har hjemsted (hovedsæde) eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land. Det må således kræves, at der er en reel og faktisk beskæftigelse i den udenlandske virksomhed, ligesom den udenlandske virksomhed har instruktionsbeføjelsen i forhold til arbejdstageren.

Lovændringen vil ligeledes omfatte herboende selvstændige erhvervsdrivende, der benytter udenlandsk firmabil. Det afgørende i denne forbindelse er, at der er en grænseoverskridende økonomisk aktivitet, og at køretøjet anvendes til brug for udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i udlandet (EU/EØS-land).

Tilladelse til kørsel i udenlandsk firmabil
Hovedreglen i den danske færdselslov og registreringsafgiftslov er, at herboende ikke må køre i Danmark i et udenlandsk indregistreret køretøj. Der er således tale om en undtagelse til hovedreglen, og der skal derfor ansøges om at blive fritaget for betaling af registreringsafgift før den udenlandsk indregistrerede firmabil skal anvendes i Danmark.
Ansøgningen skal sendes til Motorstyrelsen.
Tilladelsen gives efter regler der kan findes på - https://motorst.dk/ 

Dagskriterium 
Når motorkøretøjet, inden for en "rullende" 12-måneders periode, skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt i mindre end 183 dage skal der ikke betales dansk registreringsafgift for køretøjet. I praksis betyder kriteriet, at det antal dage, hvor firmabilen anvendes i Danmark, tælles sammen over en 12-måneders periode.

Hvis firmabilen samme dag anvendes i både Danmark og i udlandet gælder følgende:

Hvis anvendelsen i udlandet er helt eller delvist erhvervsmæssigt, indgår den pågældende dag ikke i forhold til de talte dage på dansk territorium i 12-måneders perioden. Det gælder, uanset om anvendelsen i Danmark er erhvervsmæssig eller privat.

Hvis anvendelsen i udlandet alene er privat, tæller dagen med i forhold til anvendelsen af køretøjet på dansk territorium. Det gælder, uanset om anvendelsen i Danmark er erhvervsmæssig eller privat.

Den rene private anvendelse af en firmabil i udlandet tæller således alene med i forhold til anvendelsen i Danmark, hvis firmabilen samme dag har været anvendt privat både i Danmark og udlandet. Har køretøjet alene været anvendt i udlandet og alene i privat henseende, tæller denne dag ikke med hverken i forhold til anvendelsen i Danmark eller i udlandet.

Selv om køretøjet efter dagskriteriet anses for i det væsentlige at blive anvendt varigt i Danmark, skal der ikke betales registreringsafgift, medmindre også kilometerkriteriet er opfyldt.

Kilometerkriterium
Når kørslen med motorkøretøjet i udlandet i erhvervsmæssig henseende er større end den samlede kørsel med køretøjet i Danmark inden for en "rullende" 12-måneders periode, skal der ikke betales registreringsafgift i Danmark.

Firmabilens samlede kørsel består af både privat og erhvervsmæssig kørsel i henholdsvis Danmark og udlandet. Udlandet omfatter i denne forbindelse både EU/EØS-lande samt tredjelande.

Privat kørsel i udlandet tælles ikke med, når det opgøres, om kilometerkriteriet er opfyldt.

Ved "erhvervsmæssig kørsel" i udlandet forstås både erhvervsmæssig kørsel på udenlandsk territorium og kørsel mellem bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del, der forgår i Danmark.

Ved "samlet kørsel" i Danmark forstås både privat og erhvervsmæssig kørsel på dansk territorium fratrukket den del af kørslen mellem bopælen i Danmark og den udenlandske arbejdsplads, der foregår i Danmark. Kørsel mellem bopæl og arbejde indgår således i opgørelsen af den erhvervsmæssige kørsel. Ved kørsel fra bopælen i Danmark til eksempelvis Tyskland anses hele turen for erhvervsmæssig kørsel i udlandet.

Det er tilstrækkeligt, at bilen opfylder det ene af de 2 kriterier for at kunne bruges afgiftsfrit i Danmark.

Den skattepligtige værdi af fri bil
Firmabiler, hvorpå der i overensstemmelse med de nye regler ikke er betalt dansk registreringsafgift, skal værdiansættes til samme værdi som en tilsvarende firmabil, der er indregistreret i Danmark. Det præciseres således, at alle firmabiler, som stilles til rådighed for personer, der er skattepligtige i Danmark, skal værdiansættes til en værdi, der svarer til værdien af en tilsvarende firmabil, som er anskaffet og indregistreret i Danmark med betaling af fuld dansk registreringsafgift.

I de fleste tilfælde vil benyttelsen af en udenlandsk firmabil ikke udløse en skattebetaling i Danmark, da det alene er udlandet (arbejdsstaten), som har beskatningsretten til indkomsten.

Kilder: https://motorst.dk/

             www.skat.dk 

 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00