OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Barsel og Barselsdagpenge

Elterngeld / barselsdagpenge

Iht. forordningen 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger er tysk ”Elterngeld” en familieydelse, og de danske barselsdagpenge er en ydelse i tilfælde af ”moderskab og faderskab”.
I Tyskland udbetales der Elterngeld i medfør af loven "Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)". Barselsdagpengene i Danmark udbetales i medfør af "LBK nr. 67 af 25/01/2019 (Barselsloven)". 

Også her har reglerne i EU-forordningen forrang for nationale regler.
Selve Elternurlaub/barselsorloven følger dog bestemmelserne i beskæftigelseslandet.

Ved bopæl i Tyskland:
Hvis begge forældreparter er beskæftiget i Danmark, udbetales der danske barselsdagpenge. Tyskland skal betale et eventuelt differencebeløb.

Hvis en forældrepart er beskæftiget i Danmark, og den anden ikke har et ansættelsesforhold omfattet af de sociale sikringsordninger i Tyskland, bliver der udbetalt danske barselsdagpenge til dem, der arbejder i Danmark og en eventuel difference betales af Tyskland. 

Hvis en forældrepart arbejder i Danmark, og en forældrepart arbejder i Tyskland, bliver der udbetalt tysk Elterngeld til den, der arbejder i Tyskland eller danske barselsdagpenge til den, der arbejder i Danmark.

I praksis søger arbejdstagere i Danmark om danske barselsdagpenge, som Danmark regelmæssig tilkender. De tyske myndigheder er enige i det, fordi de sparer penge. Det er mest fordelagtigt, fordi dagpenge ofte betales til arbejdsgiveren i form af refusion, når arbejdsgiveren betaler løn under barsel (se egen overenskomst). Det bør undersøges, om der kan udbetales en difference fra Tyskland.

De tyske myndigheder vil regelmæssigt modregne danske ydelser i de tyske, fordi de ligestiller dem for at undgå dobbeltydelser. I Danmark modregnes der dog kun delvist.

Ved bopæl i Danmark:
Hvis begge forældreparter er beskæftiget i Tyskland, udbetales der kun tysk Elterngeld. 

Hvis en forældrepart er beskæftiget i Tyskland, og den anden ikke er arbejdstager i Danmark, bliver der udbetalt tysk Elterngeld. 

Hvis en forældrepart arbejder i Tyskland, og den anden arbejder i Danmark, kan den i Danmark beskæftigede få udbetalt danske barselsdagpenge, og en eventuel difference betales af Tyskland, eller den i Tyskland beskæftigede får tysk Elterngeld. I Danmark modregnes tyske ydelser delvist, i Tyskland modregnes danske ydelser i fuldt omfang for at undgå dobbeltydelser.

Barselsorlov/Elternzeit

Barselsorlov i Danmark
Forældre har en række muligheder for selv at planlægge barselsorloven og den efterfølgende forældreorlov. Forældre har ret til tilsammen 52 ugers orlov med barselsdagpenge i forbindelse med fravær på grund af barsel eller adoption.

Barnets mor har ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen samt 14 ugers orlov efter fødslen eller ved barnets modtagelse i hjemmet (barselsorlov). Af disse 14 uger har hun pligt til fravær i 2 uger efter fødslen. Derudover har hun ret til 32 ugers orlov mellem barnets 14. uge og 9. år 

Barnets far har ret til fravær i sammenhængende 2 uger efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen (fædreorlov).

Forældrene har begge, efter den 14. uge efter fødslen, og indtil barnet fylder 9 år, en individuel ret til orlov i 32 uger (forældreorlov) hvilket vil sige, at forældrene tilsammen har ret til 84 ugers fravær (4+2+14+32+32), men de har kun ret til sammenlagt at modtage dagpenge i 52 uger- (4+2+14+32).

Forældrene har ret til at forlænge de 32 ugers orlov til 40 ugers orlov. Er der tale om lønmodtagere i job kan de 32 ugers orlov forlænges til 46 uger. 

Dersom dagpengeperioden forlænges, foretages der med virkning fra forlængelsestidspunktet en nedsættelse af dagpengene, således at der maximale beløb, der udbetales, svarer til dagpengene i 32 uger.

Alternativt kan den ene af forældrene (gælder ikke for ledige) vælge at gemme mellem 8 og 13 uger af sin orlov til senere. Dette kræver ikke arbejdsgiverens accept. Det eneste krav er, at orloven skal holdes i sammenhæng, og at den bliver brugt inden barnet fylder 9 år.
Hvis arbejdsgiveren accepterer at forældrene udskyder op til 32 uger af orloven, kan det lade sig gøre, ugerne kan afvikles drypvis indtil barnet fylder 9 år.

Der gælder en række minimumsregler for, hvornår arbejdsgiveren skal underrettes.

Moderen skal underrette arbejdsgiveren tre måneder før fødselstermin om graviditeten og om hun vil udnytte fraværsugerne inden terminen.

Faderen skal underrette arbejdsgiveren fire uger før fødslen, hvis han ønsker at holde to ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen.

Både moderen og faderen skal inden otte uger efter at barnet er født underrette arbejdsgiverne om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den. 

 

Ansøgningsprocedure i Danmark
Arbejdsgiveren skal foretage ansøgning digitalt på hjemmesiden www.virk.dk.

Det er ”Udbetaling Danmark”, der er en afdeling i ATP-koncernen, der står for udbetalingen. Der findes yderligere informationer på borgersiden www.borger.dk i form af en film. Der kan man nu også beregne forældreorloven nøjagtigt ved at indtaste den forventede fødselstermin og få vist orlovsforløbet på en meget overskuelig måde lige til at printe ud.

Udbetaling Danmark tilbyder ikke personlig henvendelse, men man kan kontakte myndigheden på telefon +45 70 12 80 62.

Forældreorlov i Tyskland, generelt
Arbejdstagere i et ansættelsesforhold har som hovedregel ret til forældreorlov, hvis de bor med deres biologiske barn eller et barn, som opfylder forudsætningerne, på én adresse og passer og opdrager det. 
Man har ret til forældreorlov, indtil barnet fylder tre år. De perioder, hvor man er beskyttet mod opsigelse på grund af barsel, modregnes begrænsningen. Forældreorloven kan fordeles på to perioder. Fordeling på yderligere perioder er kun mulig med arbejdsgiverens samtykke. 
Har man flere børn, har man ret til forældreorlov for hvert barn, også selv om forældreorlovsperioderne overlapper hinanden. 
Hvis man har adopterede børn eller børn i fuldtids- eller adoptionspleje, kan der bevilges forældreorlov i op til tre år efter at barnet er optaget i familien, dog maksimalt indtil barnet fylder otte år.

Anmeldelse af forældreorlov

Forældreorloven skal begæres over for arbejdsgiveren senest syv uger før påbegyndelse. Så hvis man ønsker at holde forældreorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen eller af den periode, hvor man er beskyttet mod opsigelse på grund af barsel, skal ansøgningen forelægges for arbejdsgiveren syv uger før fødslen eller før den periode, hvor man er beskyttet mod opsigelse på grund af barsel, udløber. Overholdes anmeldelsesfristen på syv uger ikke, forskydes tidspunktet for forældreorlovens begyndelse tilsvarende. Foreligger der særlige grunde, f.eks. for tidlig fødsel i forhold til faderens forældreorlov, kan fristen undtagelsesvist også være kortere. 

Samtidig med den skriftlige anmeldelse, skal man lægge sig bindende fast på, i hvilke perioder inden for to år man ønsker at tage forældreorloven. Forældre bør som hovedregel kun anmelde deres forældreorlov for to år, så de er mere fleksible i forhold til det tredje år. Ansøger en forældrepart kun om forældreorlov, til barnet fylder 1 år, giver vedkommende således afkald på at gøre brug af forældreorloven i den resterende periode af det fastlagte toårige forløb. Det vil da kun være muligt at bringe forældreorloven til ophør før tiden eller forlænge den inden for denne periode, hvis arbejdsgiveren giver sin tilladelse. Forældreorlov, der ikke er gjort brug af inden for det toårige forløb, kan forskydes til et senere tidspunkt med arbejdsgiverens tilladelse, indtil barnet fylder otte år. 

Dør barnet under forældreorloven, ophører denne senest tre uger efter barnets død. Arbejdstageren skal uden ugrundet ophold oplyse ændringer vedrørende berettigelsen til forældreorlov. Arbejdsgiveren skal attestere arbejdstageren forældreorloven.

Ret til ferie under forældreorloven
Under forældreorloven kan ferien for ferieåret forkortes med 1/12 for hver fulde måned af forældreorloven, medmindre arbejdstageren fortsat er deltidsansat. 
Er den fulde ferie ikke bevilget før forældreorlovens begyndelse, skal restferien bevilges efter forældreorloven i indeværende eller det efterfølgende ferieår. 
Ophører ansættelsesforholdet under forældreorloven, eller fortsætter det ikke efter forældreorloven, skal arbejdsgiveren betale den endnu ikke bevilgede ferie. 
Er der bevilget mere ferie før forældreorlovens begyndelse, end arbejdstageren havde krav på, kan arbejdsgiveren forkorte ferien efter forældreorloven med de feriedage, der er bevilget for meget.


Beskyttelse mod uberettiget opsigelse under forældreorloven
Under forældreorloven og fra og med det tidspunkt, hvor forældreorloven begæres, dog maksimalt otte uger før forældreorlovens begyndelse, må arbejdsgiveren ikke opsige ansættelsesforholdet. Den øverste myndighed på delstatsplan kan undtagelsesvist erklære opsigelser for lovlige. 
Ved forældreorlovens ophør kan arbejdstageren kun opsige ansættelsesforholdet med en opsigelsesfrist på tre måneder.

Retsgrundlag 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG

Særligt for grænsependlere
Arbejder én forældrepart i Danmark og én forældrepart i Tyskland, er der også mulighed for at dele forældreorloven op. Men her må det ikke komme til dobbeltydelser, der må altså ikke forekomme samtidige betalinger af ydelser fra begge lande, og forældrene må heller ikke holde orlov samtidig. Da det er vanskeligt at forklare disse regler på en alment forståelig måde, må der søges rådgivning i hvert enkelt tilfælde.

”ElterngeldPlus”
Forældre har efter denne ordning mulighed for at forlænge perioden med dagpenge og samtidig arbejde deltid: man bytter en orlovsmåned med to. Man får i dette tilfælde kun halvdelen af det ”Elterngeld”, som forældre uden deltidsindtægt kunne opnå. Så kan mødre og fædre få mere spillerum i længere tid end barnets første 14 måneder.

Yderligere informationer finder man under www.elterngeld-plus.de .

Ansøgningsproceduren i Tyskland
Forældre ansøger hos den myndighed, der er ansvarlig i deres bopælsområde. Forældre med bopæl Danmark søger der, hvor arbejdsgiveren har til sæde.

Den kompetente myndighed i Schleswig-Holstein

Her finder man kontaktsteder for Landesamt für soziale Dienste i Schleswig Holstein:

25746 Heide,
Neue Anlage 9
Tel.: 0481 6960, Fax: 0481 696198
E-Mail: post.hei@lasd.landsh.de

24103 Kiel,
Gartenstraße 7
Tel.: 0431 9827-0, Fax: 0431 98272533
E-Mail: post.ki@lasd.landsh.de

23552 Lübeck
Große Burgstraße 4

Tel.: 0451 14060, Fax: 0451 1406499
E-Mail: post.hl@lasd.landsh.de

24837 Schleswig
Seminarweg 6
Tel.: 04621 8060, Fax: 04621 29583
E-Mail: post.sl@lasd.landsh.de

Andre delstater: På det ansvarlige forbundsministeries hjemmeside, Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, finder man en søgemaskine, der viser den kompetente myndighed ved hjælp af postnummer.

www.borger.dk

www.bmfsfj.de

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart
powered by webEdition CMS