OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Børne- og ungeydlese / Kindergeld

Her kan du downloade to brochurer med udførlig information om Kindergeld og børne- og ungeydelse.

I Tyskland udbetales der Kindergeld i medfør af loven "Einkommenssteuergesetz", undtagelsesvis dog i medfør af loven "Bundeskindergeldgesetz". 

I Danmark udbetales der børnefamilieydelse i medfør af "bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse". Den 01.01.2012 trådte der en lovændring i kraft. Dette har til følge, at den berettigede tidligst kan få udbetalt børne- og ungeydelse efter at have været beskæftiget i ½ år (f.eks. grænsependler) eller have boet i Danmark (f.eks. tilflyttere) i mindst ½ år. Så har man krav på 25% af den fulde børne- og ungeydelse. Efter 1 år får man 50%, efter 1½ år får man 75% og efter 2 år har man krav på det fulde beløb.

I Danmark betales børne-og ungeydelse iht. børnenes alder med aftagende beløb indtil børnene fylder 18. I Tyskland kan man få børnepenge indtil barnet fylder 25, hvis barnet fortsat er under uddannelse, udbetales der et fast beløb månedsvis.

For grænsegængeres vedkommende udredes ydelserne som hovedregel i henhold til gældende EU-forordning. Denne går forud for nationale bestemmelser. Dermed anerkendes bopæls- og beskæftigelsestider på lige fod med danske optjeningstider. Derfor er grænsependlere og tilflyttere som regel ikke berørt, bortset fra de tilrejsende fra ikke-medlemsstater (f.eks. efter et langt ophold i Asien).

Alligevel kan yderligere danske eller tyske regler komme til anvendelse, som dog aldrig stiller grænsegængerne dårligere end fastlagt i EU-forordningen. Det er vigtigt, at grænsegængere er opmærksomme på problemstillingen Kindergeld/børne- og ungeydelse og får afklaret deres individuelle forhold. 

Hovedregel: Beskæftigelsesstaten betaler prioritær børne- og ungeydelse, bortset fra hvis den anden forældredel er arbejdstager eller selvstændig i børnenes bopælsland. I sidstnævnte tilfælde er det bopælslandet, der udbetaler børnepenge først, og arbejdslandet betaler en eventuelt opstående difference.

Prioritetsregler ved bopæl i Tyskland

Eksempel 1: Der findes kun en forældrepart, da den anden er død eller har ukendt opholdssted, eller begge forældreparter arbejder i Danmark. I dette tilfælde er Danmark, forpligtet til at udrede ydelserne og Tyskland skal betale eventuelt forskelsbeløb.

Eksempel 2: En forældrepart arbejder i Danmark, den anden er ikke beskæftiget i Tyskland. I dette tilfælde er Danmark forpligtet til at udrede ydelserne og Tyskland skal blot dække et eventuelt forskelsbeløb.

Eksempel 3: En forældrepart arbejder i Danmark, den anden er beskæftiget eller selvstændig i Tyskland. Her består der et dobbeltkrav, men denne gang er Tyskland som børnenes bopælsland  forpligtet til at udrede ydelserne. Danmark skal nu betale et eventuelt forskelsbeløb.


OBS: De såkaldte tyske ”minijobbere” betegnes iht. tysk forvaltningspraksis som arbejdstagere, hvis de arbejder mindst 8 timer om ugen. Der skal gøres opmærksom på, at det er en fastlæggelse fra myndighedernes side. Den europæiske ret kræver en undersøgelse i hver enkelt sag, og der er ingen mindstekrav for et arbejdsforhold, det må bare ikke være af uvæsentligt omfang.

Prioritetsregler ved bopæl i Danmark

Eksempel 4: Der findes kun en forældrepart, da den anden er død eller har ukendt opholdssted, eller begge forældreparter arbejder i Tyskland. I dette tilfælde er Tyskland forpligtet til at betale børnepenge, Danmark betaler kun en eventuel difference.

Eksempel 5: Den ene forældrepart arbejder i Tyskland, den anden er ikke beskæftiget i Danmark. I dette tilfælde er Tyskland forpligtet til at udrede ydelserne, og Danmark skal blot dække en eventuel difference.

Eksempel 6: En forældrepart arbejder i Tyskland, den anden er beskæftiget i Danmark. Her er der et dobbeltkrav, men denne gang er Danmark som bopælsland forpligtet til at udrede ydelserne. Tyskland skal nu betale en eventuel difference.

Principielt gælder for betalingen af differencen, også kaldet ”differencebørnepenge”, at beløbene i Tyskland altid er højere end i Danmark, når barnet er fyldt 2 år. (Stand 2015).

 
Børnepenge for børn, der er fyldt 18 år
Danmark betaler ingen ydelser for børn, der er fyldt 18 år. I situationer med grænseoverskridende arbejdsforhold, hvor Tyskland skal betale differencebørnepenge, som hedder ”Teilkindergeld” på embedstysk, svarer differencen til det fulde tyske beløb.

De kompetente myndigheder

Den kompetente myndighed i Danmark

Udbetaling Danmark, Børne- og Ungeydelse, tel.:+45 70 12 80 62

www.borger.dk 

Personligt fremmøde er ikke muligt hos Udbetaling Danmark.

Den kompetente myndighed i Tyskland
Familienkasse Bayern Nord (Ingen stavefejl)
Solgerstr.1
90429 Nürnberg Deutschland

Tel.: Fra Tyskland: 0180 1 546337 (Betalingspligtig servicecenter)
        Fra Danmark: 49 911 12031010

www.familienkasse.de

Administrativ behandling af ansøgningsprocedure

i hht. artikel 60 af forordningen 987/2009 EU
Den institution, der er indgivet ansøgning til i henhold tilstk. 1, behandler ansøgningen på grundlag af de detaljerede oplysninger, ansøgeren har fremlagt, under hensyntagen til den samlede faktiske og retlige situation for ansøgerens familie.

Hvis denne institution konkluderer, at dens lovgivning finderprioriteret anvendelse i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1og 2, i grundforordningen, skal den give familieydelsen i henholdtil den lovgivning, der finder anvendelse for den.

Hvis denne institution mener, at der muligvis består en ret til et forskelsbetinget supplement i medfør af lovgivningen i en anden medlemsstat i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, i grundforordningen, fremsender institutionen straks ansøgningen til den kompetente institution i den anden medlemsstat og underretter den pågældende person; den underretter desuden institutionen i den anden medlemsstat om sin afgørelse vedrørende ansøgningen og størrelsen af den udbetalte familieydelse.

Hvis den institution, som ansøgningen er indgivet til, konkluderer, at dens lovgivning finder anvendelse, men ikke har prioritet i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1 og 2, i grundforordningen, træffer den straks en foreløbig afgørelse om de prioriteringsregler, der skal anvendes, og videresender ansøgningen i overensstemmelse med artikel 68, stk. 3, i grundforordningen til institutionen i den anden medlemsstat og underretter desuden ansøgeren herom. Denne institution tager stilling til den foreløbige afgørelse inden for to måneder.

Hvis den institution, som ansøgningen blev videresendt til, ikke tager stilling senest to måneder efter modtagelsen af ansøgningen, finder ovennævnte foreløbige afgørelse anvendelse, og institutionen udbetaler de ydelser, der er omfattet af dens lovgivning, og underretter den institution, som ansøgningen blev indgivet til, omstørrelsen af de udbetalte ydelser.

I tilfælde af uenighed mellem de pågældende institutioner om, hvilken lovgivning der finder prioriteret anvendelse, finder artikel 6, stk. 2-5, i gennemførelsesforordningen anvendelse. Med henblik herpå er bopælsstedets institution som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i gennemførelsesforordningen, institutionen på barnets eller børnenes bopælssted.

En institution, der har udbetalt foreløbige ydelser, som er større end dem, den i sidste instans er ansvarlig for, kan kræve det for meget udbetalt beløb refunderet af den institution, der har det primære ansvar, efter proceduren i artikel 73 igennemførelsesforordningen

 

 

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart