OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Hjemmearbejde i Danmark

Coronapandemien har fremskyndet en udvikling, som allerede var godt i gang inden, nemlig tendensen til at arbejde hjemmefra.

For de mange tilflyttere til Danmark er hjemmearbejde også ofte en mulighed.

Det er det dog ikke helt så enkelt, som det lyder, og der er en lang række ting, man skal være opmærksom på. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at se både på social sikring og skat, men også det arbejdsretlige område bliver berørt. Desuden kan der ske automatisk etablering af fast driftssted.

Helt grundlæggende finder de generelle regler for beskæftigelse i flere lande anvendelse på hjemmearbejde.

Et særligt problem i en dansk-tysk sammenhæng er, at et overvejende skattefinansieret system står over for et overvejende bidragsfinansieret system, og at de to emneområder i grunden ikke hænger sammen.

Det er også kun standardkonstellationen, der vil blive belyst her, dvs. hvor pendleren har en arbejdsgiver i Tyskland, som vedkommende også arbejder hjemmefra for i bopælslandet Danmark.

Social sikring

Her gælder den generelle regel i artikel 13 i forordning 883/2004 om, at man er socialt sikret i Danmark, hvis man arbejder hjemmefra i Danmark mindst 25 %. Her er arbejdstiden afgørende, da arbejdstageren arbejder for den samme arbejdsgiver i begge lande. Arbejdsgivere skal så betale bidrag til de danske sociale sikringsordninger. Se også under Social Sikring "Lovvalg" og "Tysk arbejdsgiver og dansk social sikring". Det kan være attraktivt, da man sparer bidragene til de tyske sikringsordninger og bidragene er relativt små i Danmark.

Der gælder andre regler for offentligt ansatte. De vil fortsat være socialt sikret i Tyskland, uanset hvor de udfører arbejdet. Her lægges tjenestemandsordningen i forordningen til grund. Foruden tjenestemænd anses også alle offentligt ansatte i Tyskland som tjenestemænd, hvis de var socialt sikret i Tyskland før det pågældende ansættelsesforhold. For disse arbejdstageres vedkommende udsteder DVKA en A1-attest som myndighed i beskæftigelseslandet.

EU's Administrative Kommission har offentliggjort en "Guidance Note on Telework", som udførligt beskriver, hvordan man kan anvende 25 %-reglen. Derudover henviser den til artikel 16 i forordning 883/2004. Den artikel giver kontaktinstanserne Udbetaling Danmark og DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland) mulighed for at indgå andre individuelle aftaler. Her vil det efter anmodning fra den berørte være muligt at aftale, at vedkommende fortsat skal være omfattet af dansk social sikring, selv om de 25 % er nået eller overskredet.

Arbejdstageren skal indsende en ansøgning til Udbetaling Danmark. På grundlag af denne attest træffer Udbetaling Danmark så afgørelse om, hvor arbejdstageren er socialt sikret. Denne afgørelse gælder også i Tyskland.

Skat

Den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlægger, at lønnen beskattes der, hvor den optjenes ved fysisk tilstedeværelse. Retten til beskatning af løn optjent ved hjemmearbejde har Danmark.

Ofte beskattes indkomsten trods hjemmearbejde løbende i Tyskland, selv om dele af den er skattepligtig i Danmark. Man må så foretage berigtigelse i forbindelse med den tyske selvangivelse, hvor man så får pengene tilbage i Tyskland og skal betale den danske skat, når den er beregnet på baggrund af en selvangivelse. Her får man evt. behov for hjælp fra en revisor.

Man skal også være opmærksom på, at man så eventuelt ikke længere opfylder betingelserne for fuld skattepligt efter ansøgning i Tyskland, fordi 90 % af årsindkomsten da ikke længere er underlagt tysk beskatning, eller den indkomst, der ikke er underlagt tysk beskatning, ligger over bundfradraget (bemærk: en af de to betingelser skal være opfyldt for at blive behandlet som fuldt skattepligtig efter ansøgning). Det medfører væsentligt højere skatter i Tyskland.

For offentligt ansatte kan der være andre regler.

Telework

Guidance Note on Telework fra Europa-Kommissionen nævnt oven for definerer præcist, hvad telework er. Kort og forenklet sagt er der tale om telework, når man udfører arbejde et andet sted end dér, hvor arbejdsgiveren har sit hjemsted, således som man også ville udføre det på kontoret dér, hvor arbejdsgiveren har sit hjemsted, typisk koblet op på arbejdsgiverens EDB-systemer.

Der skal foretages en klar afgrænsning i forhold til opgaver, man udfører for arbejdsgiveren i Danmark. Det vil være udsendelse og ikke telework.

Arbejdsret

Hjemmearbejde har også arbejdsretlige konsekvenser for mange. Det er især tilfældet, hvis der hovedsageligt eller udelukkende arbejdes hjemmefra. Så vil danske retlige krav også være gældende for ansættelsesforholdet, selv om der er aftalt tysk ret. For sådanne ansættelsesforholds vedkommende vil det ofte være hensigtsmæssigt at lade alt være omfattet af dansk lovgivning, dvs. skat, social sikring og arbejdsret. Tyske arbejdsgivere må her søge hjælp hos en dansk revisor. Eventuelt bør der indhentes advokatbistand til det arbejdsretlige.

OBS: Fast driftssted

For arbejdsgivere er det vigtigt, at der ikke utilsigtet bliver etableret et fast driftssted i Danmark som følge af medarbejderens hjemmearbejde. Det kan være tilfældet, hvis medarbejderen varetager ledelsesfunktioner, er en del af ledelsen eller er tegningsberettiget og selvstændigt kan indgå aftaler. Det udgør til gengæld ikke nogen fare i forhold til utilsigtet etablering af et fast driftssted, hvis medarbejderen blot udfører understøttende arbejde, hvilket turde gælde for de fleste medarbejdere på et kontor. Hvis arbejdsgivere er usikre, kan de for et relativt beskedent beløb på et par hundrede kroner indhente bindende information hos Skattestyrelsen. Her kan en dansk revisor være behjælpelig.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00